پوشش شبکه

کشور شبکه
دانمارک (+45) Lebara Mobile
Sonofon (Telenor)
TDC (Tele Denmark)
Tele2
Tellmore (Virtual:Tele Danmark)
Three (3, Hutchison)
جی بو تی (+253) Evatis (Djibouti Telekom)
دومينكا (+1767) Cable and Wireless
Centennial
Digicel
Orange Caraibe
Dominican Republic (+1809) Claro
Orange (France Telecom Do.)
TriCom
اکوادور (+593) Alegro (Telecsa)
Conecel (Porta)
Otecel (Movistar)
مصر (+20) ECMS MobiNil
Etisalat Misr
Vodafone (Misrfone +CLICK GSM)
السالوادور (+503) CTE Telecom PERSONAL
Digicel
Telefonica Moviles
Tigo (Telemovil)
گینه استوایی (+240) GETESA(Orange)
استونی (+372) EMT
Radiolinja (Elisa)
Tele2 (Eesti)
اتیوپی (+251) ETMTN